A Oes Gofal am am yr iaith?

                                                            ...

Ein llythyr at sylw Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Dydd Mawrth, Ionawr 13 2015 Annwyl Bwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd,   Ysgrifennwn atoch parthed cynnwys Bil Cynllunio Llywodraeth Cymru.  Ein cred yw, bod yn rhaid creu trefn cynllunio sy’n ateb anghenion ...

17.1.15 Etifedd-iaith Cymru?

Beth yw ein hetifeddiaeth?   O ddydd i ddydd, gall fod yna atebion – neu enghreifftiau – bach digon syml i beth mae’r gosodiad uchod yn golygu i ni’r Cymry:  ein cymuned yw ein hetifeddiaeth. Gall y gymuned hon yn cael ei hamlygu  mewn bore coffi – ble mae’r cyfle yna i gael clonc yn cael ei gydnabod fel rhan bwysig o sut gall pobl mewn oed gadw’n heini. Wedi’r cwbl, mae’n debyg bod torcalon, neu unigrwydd, yn lladd mwy o bobl bob blwyddyn na  gordewdra .  Gall gofal cymdeithasol da cael effaith gadarnhaol ar iechyd y gymdeithas, ac arbed arian mawr i’r system. Daw gofal yr henoed i’n meddyliau yn fwyfwy yn ystod y gaeaf wrth i’r oerfel rhoi mwy o reswm fyth i   ni alw draw gyda’n  cymdogion. Yn nyfodol ein cymunedau ni, bydd yna fwy o bobl mewn oed nac erioed o’r blaen, a llawer iawn o rheiny yn disgwyl i barhau i fyw yn Gymraeg. Mae’r system gofal – fel y gwelwn yn rhy aml mae’n siŵr – yn gweld hi’n anodd i ymdopi ta beth, felly pa ots am yr iaith?  Mae brwydro dros hawliau unigolion sydd – naill ai drwy eu hoedran neu eu cyflwr –    methu derbyn gwasanaethau yn eu hiaith gyntaf yn amlwg yn thema gyfoes a phwysig i’n cymunedau.   ...

Newyddion Diweddaraf

Rhaedr-wch : Llofnodwch i danseilio’r Llywodraeth !

#DatblyguYBoblLeol yn cyfarfod nos Wener yng Nghanolbarth Cymru Nos Wener yma, daw ymgyrchwyr o bob cwr o Gymru ynghyd yn Rhaeadr Gwy er mwyn argyhoeddi pa mor anhapus y maent ynglŷn â’r Bil Cynllunio arfaethedig, wrth i Bwyllgor Amgylcheddol a Chynaliadwyedd y Senedd barhau’r craffu yng Nghaerdydd. Mae cynllunio tai wedi bod yn bwnc llosg […]

Continue Reading

#DatblyguYBoblLeol Rhaedr-wch OGyDda!

Annwyl Gyfranogwyr,mae’r #bilcynllunio fel y mai yn annigonol.Rhaid cael Datblygu er Budd y Bobl Leol! Dyma fanylion ein cyfarfod nesaf – pe bai modd i chi “Rhaedr”-u ar ein rhan buaswn i’n ddiolchgar iawn. >”Datblygu’r Bobl Leol”Cyfarfod Cynghrair Cymunedau Cymraeg ar y cyd gyda Jill Evans MEPGwesty Cwm Elan Valley Hotel,  Rhaeadr Gwy, Powys LD6 […]

Continue Reading

Hwb i’r Gymraeg yng Nghyngor Tref Aberystwyth

Y Cynghorydd Jeff Smith sy’n croesawu arwyddion Cymraeg i Gyngor Tref Aberystwyth. Mae tueddiad cyfoes i brif-ffrydio’r Gymraeg mewn sefydliadau yng Nghymru– hynny yw, normaleiddio’r Iaith a’i gwneud yn rhan o unrhyw ddisgwrs yn/am y sefydliad. Gan hynny, mae hybu’r Gymraeg, hyd yn oed ymysg y rhai sydd ddim yn hollol rugl ynddi, ac mae […]

Continue Reading

21.10.14 #FforwmFawrLlanelli

CYNGHRAIR CYMUNEDAU LLANELLI… Fforwm Drafod i adfywio’r iaith! Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus ym mis Medi i drafod posibiliadau Gwaddol Sir Gâr, ceir cynhadledd ar y cyd rhwng Cynghrair Cymunedau Cymraeg a Phwyllgor Llywio Llanelli yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant : sef Fforwm Drafod i’r iaith yn y dref ei hun [Nos Fawrth 21ain o fis […]

Continue Reading

Fforwm Fawrth Llanelli

* GWAHODDIAD * [i’w hela ymlaen at sylw holl gyfranogwyr y Gymraeg yn Llanelli] FFORWM DRAFOD Cynghrair Cymunedau Llanelli yng nghwmni’r Cyng. Cefin Campbell Ysgol Gymraeg Dewi Sant Rhodfa Bryndulais, Llanelli, SA14 8RS Nos Fawrth (yma) 21ain o fis Hydref 2014 6.30yh – 8yh Dewch i gael dishgled ac i drafod : 1. Addysg Gymraeg […]

Continue Reading

Gwaddol Gwell na Gweddol

IE I WADDOL! dros Gymru’n gwlad… Mae’r refferendwm yn yr Alban wedi rhoi’r pwyslais yn ȏl ar gwestiynau mawr llywodraethu: pwy sydd â’r hawl i wneud hynny ? at fudd pwy? a sut bydd hyn yn gweithio’n ymarferol? “Rhaid i ni gofio taw sefyllfa unigryw sydd gennym ni yng Nghymru,” medd Craig Ab Iago, Cadeirydd […]

Continue Reading

Y £USNES CYMRAEG YMA O HYD!

Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn croesawu’r Eisteddfod i Lanelli Y £USNES CYMRAEG YMA Daw caredigion yr iaith ynghyd yn Llanelli ar drothwy dechrau’r Eisteddfod Genedlaethol yno i drafod sut gallai’r Eisteddfod cynyddu statws yr iaith ac elwa busnesau yn lleol. Ceir cyfarfod cyhoeddus Cynghrair Cymunedau Cymraeg ar nos Iau, 31 Gorffennaf yn Neuadd Gymunedol Llanerch i […]

Continue Reading

Cymuned Trawsgoed

Cymuned wledig, wasgaredig yng Ngogledd Ceredigion yw Trawsgoed, rai milltiroedd i’r dwyrain-dde-ddwyrain o Aberystwyth, ar lan ogleddol Afon Ystwyth. Mae’n ffinio â chymunedau Llanfarian, Llanilar, Ystrad Meurig, Ysbyty Ystwyth, Pontarfynach a Melindwr. Trawsgoed Creuwyd Cyngor Cymuned Trawsgoed, sydd â 10 Cynghorydd, yn y 1980au drwy uno hen gynghorau bro Llanafan a Llanfihangel-y-Creuddyn, sydd bellach yn […]

Continue Reading

Cynghrair a Chymuned…

• Mae Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn falch iawn i ddatgan mai eu haelod nesaf bydd eu hanner canfed aelod. • Gall 50fed aelod y Gynghrair cael eu croesawu yn eu cyfarfod cyhoeddus wythnos Eisteddfod yr Urdd, sef nos Fawrth 27ain o Fai 2014 am 6yh ym Mhlas Coch, Y Bala: busnes sydd nawr yn cael […]

Continue Reading

Gwynedd a Mon yn methu yn ol y Gynghrair

Yng nghyfarfod blynyddol Cynghrair Cymunedau Cymraeg [ http://cymunedau.org ] yn Llangefni ar Ddydd Gŵyl Ddewi eleni, penderfynodd Cynghrair Cymunedau Cymraeg ysgrifennu at Gyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Môn i ddatgan eu pryder ynghylch Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. Sail y pryder yw y bydd y cynllun yn golygu gorddatblygu, sef […]

Continue Reading