Hwb i’r Gymraeg yng Nghyngor Tref Aberystwyth

Y Cynghorydd Jeff Smith sy’n croesawu arwyddion Cymraeg i Gyngor Tref Aberystwyth. Mae tueddiad cyfoes i brif-ffrydio’r Gymraeg mewn sefydliadau yng Nghymru– hynny yw, normaleiddio’r Iaith a’i gwneud yn rhan ...

21.10.14 #FforwmFawrLlanelli

CYNGHRAIR CYMUNEDAU LLANELLI… Fforwm Drafod i adfywio’r iaith! Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus ym mis Medi i drafod posibiliadau Gwaddol Sir Gâr, ceir cynhadledd ar y cyd rhwng Cynghrair Cymunedau Cymraeg ...

Fforwm Fawrth Llanelli

* GWAHODDIAD * [i'w hela ymlaen at sylw holl gyfranogwyr y Gymraeg yn Llanelli] FFORWM DRAFOD Cynghrair Cymunedau Llanelli yng nghwmni’r Cyng. Cefin Campbell Ysgol Gymraeg Dewi Sant Rhodfa Bryndulais, ...

Newyddion Diweddaraf

Gwaddol Gwell na Gweddol

IE I WADDOL! dros Gymru’n gwlad… Mae’r refferendwm yn yr Alban wedi rhoi’r pwyslais yn ȏl ar gwestiynau mawr llywodraethu: pwy sydd â’r hawl i wneud hynny ? at fudd pwy? a sut bydd hyn yn gweithio’n ymarferol? “Rhaid i ni gofio taw sefyllfa unigryw sydd gennym ni yng Nghymru,” medd Craig Ab Iago, Cadeirydd […]

Continue Reading

Y £USNES CYMRAEG YMA O HYD!

Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn croesawu’r Eisteddfod i Lanelli Y £USNES CYMRAEG YMA Daw caredigion yr iaith ynghyd yn Llanelli ar drothwy dechrau’r Eisteddfod Genedlaethol yno i drafod sut gallai’r Eisteddfod cynyddu statws yr iaith ac elwa busnesau yn lleol. Ceir cyfarfod cyhoeddus Cynghrair Cymunedau Cymraeg ar nos Iau, 31 Gorffennaf yn Neuadd Gymunedol Llanerch i […]

Continue Reading

Cymuned Trawsgoed

Cymuned wledig, wasgaredig yng Ngogledd Ceredigion yw Trawsgoed, rai milltiroedd i’r dwyrain-dde-ddwyrain o Aberystwyth, ar lan ogleddol Afon Ystwyth. Mae’n ffinio â chymunedau Llanfarian, Llanilar, Ystrad Meurig, Ysbyty Ystwyth, Pontarfynach a Melindwr. Trawsgoed Creuwyd Cyngor Cymuned Trawsgoed, sydd â 10 Cynghorydd, yn y 1980au drwy uno hen gynghorau bro Llanafan a Llanfihangel-y-Creuddyn, sydd bellach yn […]

Continue Reading

Cynghrair a Chymuned…

• Mae Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn falch iawn i ddatgan mai eu haelod nesaf bydd eu hanner canfed aelod. • Gall 50fed aelod y Gynghrair cael eu croesawu yn eu cyfarfod cyhoeddus wythnos Eisteddfod yr Urdd, sef nos Fawrth 27ain o Fai 2014 am 6yh ym Mhlas Coch, Y Bala: busnes sydd nawr yn cael […]

Continue Reading

Gwynedd a Mon yn methu yn ol y Gynghrair

Yng nghyfarfod blynyddol Cynghrair Cymunedau Cymraeg [ http://cymunedau.org ] yn Llangefni ar Ddydd Gŵyl Ddewi eleni, penderfynodd Cynghrair Cymunedau Cymraeg ysgrifennu at Gyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Môn i ddatgan eu pryder ynghylch Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. Sail y pryder yw y bydd y cynllun yn golygu gorddatblygu, sef […]

Continue Reading

Diweddariad wedi’r Cyfarfod Blynyddol

Penderfynwyd gan Gynghrair Cymunedau Cymraeg ysgrifennu at Gyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Môn i ddatgan ein pryder ynghylch Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. Sail ein pryder yw, y bydd y Cynllun yn golygu gorddatblygu, sef darparu y tu hwnt i’r gofyn lleol, a byddai hynny’n niweidio sefyllfa’r Gymraeg yng nghymunedau’r […]

Continue Reading

Bargyfreithiwr lleol Gwion Lewis yn annerch Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn Llangefni

Ceir cyfle i wrando ar un o enwau fwyaf adnabyddus diwylliant Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, wrth i Gynghrair Cymunedau Cymraeg groesawu’r bargyfreithiwr lleol Gwion Lewis i Oriel Môn i’w gyfarfod blynyddol yn Llangefni. Bydd cynrychiolwyr gwahanol gymunedau a mudiadau yn trafod sut y gallan nhw efelychu cyrff fel Cyngor Gwynedd sy’n gwneud eu […]

Continue Reading

1/3/14 Cyfarfod Blynyddol Cynghrair Cymunedau Cymraeg yng nghwmni Gwion Lewis

Bydd Gwion Lewis yn traddodi darlith am sut mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn galluogi rhagor o gyrff megis cynghorau sir a thref gweinyddu’n fewnol yn uniaith Gymraeg, ac fe gawn ni hefyd  drafodaeth ynghylch sut y gall aelodau’r Gynghrair ac eraill fanteisio ar y cyfle mae’r ddeddfwriaeth newydd yn ei gynnig. Testun y […]

Continue Reading

Y Gymraeg yn Ysgubor y Coed

Mae Ysgubor y Coed yn gymuned fach yng ngogledd Ceredigion sy’n ffinio â Phowys a Gwynedd.  Mae’n cynnwys tri phentref: Ffwrnais, Eglwysfach a Glandyfi.  Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd 310 o bobl yn byw yno yn 2011.  O’r rhain, ganwyd 45.8% yng Nghymru (a 44.8% yn Lloegr).   Serch hynny, dyma un o’r cymunedau prin yng […]

Continue Reading

Sefydlu Menter Iaith ym Mangor – Bangoriaith

Mae Dinas Bangor yn gymuned o gymunedau ac yn sicr, mae natur y boblogaeth yn amrywio’n arw. Mae canlyniadau Cyfrifiad 2011 yn dangos dirywiad yn y niferoedd sy’n gallu siarad  Cymraeg ym Mangor ymhob ward, a dirywiad sylweddol iawn yn wardiau Menai (Bangor Uchaf), Hirael a Garth. Mae’r ffigyrau canlynol yn dangos canrannau’r boblogaeth sy’n […]

Continue Reading