O Bapur Pawb… i Gyfryngau Cymdeithasol i Bawb!

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL CYNGHRAIR CYMUNEDAU CYMRAEG Wrth i’r ddadl am rôl papurau bro yn yr oes ddigidol barhau, ac wrth i’r cyfryngau cyfredol dod at ei gilydd i fod yn ...

Newidiwch y drefn, cyn bod y drefn yn eich newid chi!

Mae Ceridwen Lloyd-Morgan, cynghorydd cymunedol o Drawsgoed ac aelod o Bwyllgor Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn angerddol am rannu profiadau ac anawsterau bywyd cefn gwlad gyda chynulleidfa fwy eang.  Dewch i gefnogi o 10.30am Dydd Sadwrn ...

Y Diwydiant Teledu yn Dweud Ei Ddweud

Y DIWYDIANT TELEDU: “DWEUD EU DWEUD” DROS S4C #CyfarfodArgyfwngDarlledu nos Iau yma #Caernarfon 6-9yh Mae cymunedau Cymru yn cynghreirio dros fater sy’n effeithio pob rhan o’r wlad, sef mynediad i’r ...

Newyddion Diweddaraf

#YucatanAmByth

TRAMC YR IAITH? Mynnwch docyn y flwyddyn gan Dramshed! #YucatanAmByth Mae Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn annog eu haelodau dros Gymru gyfan i geisio prynu tocyn i fwynhau y band roc Yucatan yng Nghaerdydd ar Nos Fercher Rhagfyr y 9fed yn dilyn camddeahongliad am bwysigrwydd yr iaith i’n cenedl – a chryfder economaidd “Y Geinog Gymraeg” […]

Continue Reading

A Oes Gofal am yr iaith?

                                                                                                               […]

Continue Reading

Ein llythyr at sylw Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Dydd Mawrth, Ionawr 13 2015 Annwyl Bwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd,   Ysgrifennwn atoch parthed cynnwys Bil Cynllunio Llywodraeth Cymru.  Ein cred yw, bod yn rhaid creu trefn cynllunio sy’n ateb anghenion Cymru –   gan gynnwys daclo tlodi, diogelu ein hamgylchedd, a chryfhau ein hiaith gynhenid; sef y Gymraeg.   Bregus tu hwnt yw sefyllfa’r Gymraeg ar lefel […]

Continue Reading

17.1.15 Etifedd-iaith Cymru?

Beth yw ein hetifeddiaeth?   O ddydd i ddydd, gall fod yna atebion – neu enghreifftiau – bach digon syml i beth mae’r gosodiad uchod yn golygu i ni’r Cymry:  ein cymuned yw ein hetifeddiaeth. Gall y gymuned hon yn cael ei hamlygu  mewn bore coffi – ble mae’r cyfle yna i gael clonc yn cael ei gydnabod fel rhan bwysig o sut gall pobl mewn oed gadw’n heini. Wedi’r cwbl, mae’n debyg bod torcalon, neu unigrwydd, yn lladd mwy o bobl bob blwyddyn na  gordewdra .  Gall gofal cymdeithasol da cael effaith gadarnhaol ar iechyd y gymdeithas, ac arbed arian mawr i’r system. Daw gofal yr henoed i’n meddyliau yn fwyfwy yn ystod y gaeaf wrth i’r oerfel rhoi mwy o reswm fyth i   ni alw draw gyda’n  cymdogion. Yn nyfodol ein cymunedau ni, bydd yna fwy o bobl mewn oed nac erioed o’r blaen, a llawer iawn o rheiny yn disgwyl i barhau i fyw yn Gymraeg. Mae’r system gofal – fel y gwelwn yn rhy aml mae’n siŵr – yn gweld hi’n anodd i ymdopi ta beth, felly pa ots am yr iaith?  Mae brwydro dros hawliau unigolion sydd – naill ai drwy eu hoedran neu eu cyflwr –    methu derbyn gwasanaethau yn eu hiaith gyntaf yn amlwg yn thema gyfoes a phwysig i’n cymunedau.   “Mwy neu geiriau” yw strategaeth Cyngor Gofal Cymru sy’n cynnwys datganiadau pwysig  ac angerddol am ein hiaith hefyd:   “Mae llawer o ddefnyddwyr gwasanaeth yn fregus iawn…Dim ond trwy gyfrwng y Gymraeg y gall llawer o bobl gyfathrebu eu hangen am ofal.”   Gwelwn nifer o achosion ofnadwy yn y wasg sydd wedi dwyn enw drwg ar system gofal ein gwlad – hyn yn rhannol oherwydd bod yna ddiffyg adnoddau a gofal am y gofalwyr hefyd.   Pwy felly sydd yn gallu gofalu am, hyfforddi ac annog ein gofalwyr yng Nghymru?   Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru yw Rhian Huws Williams, sef prif westai Cyfarfod Blynyddol   Cynghrair Cymunedau Cymraeg ar Ddydd Sadwrn 17eg o Ionawr yng Nghyngor Tref Aberystwyth.   Dyma’r llwyfan ble bydd ganddi’r cyfle i annerch y 50 a mwy o grwpiau cymunedol sydd eisoes yn aelodau.  Mae Rhian angerddol am ein hiaith ac yn sicr ar flaen y gad yn ei brwdfrydedd i weld – a chlywed – yr ymarfer da mae dogfen ei mudiad “Mwy na Geiriau” yn mynnu.   Arloeswyr ieithyddol yn ogystal a chymdeithasol felly yw Cyngor Gofal Cymru, ac mae yna gyfle hefyd i chi gynrychioli  eich cymuned ar ddechrau’r flwyddyn yn Aberystwyth […]

Continue Reading

Rhaedr-wch : Llofnodwch i danseilio’r Llywodraeth !

#DatblyguYBoblLeol yn cyfarfod nos Wener yng Nghanolbarth Cymru Nos Wener yma, daw ymgyrchwyr o bob cwr o Gymru ynghyd yn Rhaeadr Gwy er mwyn argyhoeddi pa mor anhapus y maent ynglŷn â’r Bil Cynllunio arfaethedig, wrth i Bwyllgor Amgylcheddol a Chynaliadwyedd y Senedd barhau’r craffu yng Nghaerdydd. Mae cynllunio tai wedi bod yn bwnc llosg […]

Continue Reading

#DatblyguYBoblLeol Rhaedr-wch OGyDda!

Annwyl Gyfranogwyr,mae’r #bilcynllunio fel y mai yn annigonol.Rhaid cael Datblygu er Budd y Bobl Leol! Dyma fanylion ein cyfarfod nesaf – pe bai modd i chi “Rhaedr”-u ar ein rhan buaswn i’n ddiolchgar iawn. >”Datblygu’r Bobl Leol”Cyfarfod Cynghrair Cymunedau Cymraeg ar y cyd gyda Jill Evans MEPGwesty Cwm Elan Valley Hotel,  Rhaeadr Gwy, Powys LD6 […]

Continue Reading

Hwb i’r Gymraeg yng Nghyngor Tref Aberystwyth

Y Cynghorydd Jeff Smith sy’n croesawu arwyddion Cymraeg i Gyngor Tref Aberystwyth. Mae tueddiad cyfoes i brif-ffrydio’r Gymraeg mewn sefydliadau yng Nghymru– hynny yw, normaleiddio’r Iaith a’i gwneud yn rhan o unrhyw ddisgwrs yn/am y sefydliad. Gan hynny, mae hybu’r Gymraeg, hyd yn oed ymysg y rhai sydd ddim yn hollol rugl ynddi, ac mae […]

Continue Reading

21.10.14 #FforwmFawrLlanelli

CYNGHRAIR CYMUNEDAU LLANELLI… Fforwm Drafod i adfywio’r iaith! Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus ym mis Medi i drafod posibiliadau Gwaddol Sir Gâr, ceir cynhadledd ar y cyd rhwng Cynghrair Cymunedau Cymraeg a Phwyllgor Llywio Llanelli yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant : sef Fforwm Drafod i’r iaith yn y dref ei hun [Nos Fawrth 21ain o fis […]

Continue Reading

Fforwm Fawrth Llanelli

* GWAHODDIAD * [i’w hela ymlaen at sylw holl gyfranogwyr y Gymraeg yn Llanelli] FFORWM DRAFOD Cynghrair Cymunedau Llanelli yng nghwmni’r Cyng. Cefin Campbell Ysgol Gymraeg Dewi Sant Rhodfa Bryndulais, Llanelli, SA14 8RS Nos Fawrth (yma) 21ain o fis Hydref 2014 6.30yh – 8yh Dewch i gael dishgled ac i drafod : 1. Addysg Gymraeg […]

Continue Reading

Gwaddol Gwell na Gweddol

IE I WADDOL! dros Gymru’n gwlad… Mae’r refferendwm yn yr Alban wedi rhoi’r pwyslais yn ȏl ar gwestiynau mawr llywodraethu: pwy sydd â’r hawl i wneud hynny ? at fudd pwy? a sut bydd hyn yn gweithio’n ymarferol? “Rhaid i ni gofio taw sefyllfa unigryw sydd gennym ni yng Nghymru,” medd Craig Ab Iago, Cadeirydd […]

Continue Reading