Rhaedr-wch : Llofnodwch i danseilio’r Llywodraeth !

#DatblyguYBoblLeol yn cyfarfod nos Wener yng Nghanolbarth Cymru Nos Wener yma, daw ymgyrchwyr o bob cwr o Gymru ynghyd yn Rhaeadr Gwy er mwyn argyhoeddi pa mor anhapus y maent ...

#DatblyguYBoblLeol Rhaedr-wch OGyDda!

Annwyl Gyfranogwyr,mae’r #bilcynllunio fel y mai yn annigonol.Rhaid cael Datblygu er Budd y Bobl Leol! Dyma fanylion ein cyfarfod nesaf – pe bai modd i chi “Rhaedr”-u ar ein rhan ...

Hwb i’r Gymraeg yng Nghyngor Tref Aberystwyth

Y Cynghorydd Jeff Smith sy’n croesawu arwyddion Cymraeg i Gyngor Tref Aberystwyth. Mae tueddiad cyfoes i brif-ffrydio’r Gymraeg mewn sefydliadau yng Nghymru– hynny yw, normaleiddio’r Iaith a’i gwneud yn rhan ...

Newyddion Diweddaraf

21.10.14 #FforwmFawrLlanelli

CYNGHRAIR CYMUNEDAU LLANELLI… Fforwm Drafod i adfywio’r iaith! Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus ym mis Medi i drafod posibiliadau Gwaddol Sir Gâr, ceir cynhadledd ar y cyd rhwng Cynghrair Cymunedau Cymraeg a Phwyllgor Llywio Llanelli yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant : sef Fforwm Drafod i’r iaith yn y dref ei hun [Nos Fawrth 21ain o fis […]

Continue Reading

Fforwm Fawrth Llanelli

* GWAHODDIAD * [i'w hela ymlaen at sylw holl gyfranogwyr y Gymraeg yn Llanelli] FFORWM DRAFOD Cynghrair Cymunedau Llanelli yng nghwmni’r Cyng. Cefin Campbell Ysgol Gymraeg Dewi Sant Rhodfa Bryndulais, Llanelli, SA14 8RS Nos Fawrth (yma) 21ain o fis Hydref 2014 6.30yh – 8yh Dewch i gael dishgled ac i drafod : 1. Addysg Gymraeg […]

Continue Reading

Gwaddol Gwell na Gweddol

IE I WADDOL! dros Gymru’n gwlad… Mae’r refferendwm yn yr Alban wedi rhoi’r pwyslais yn ȏl ar gwestiynau mawr llywodraethu: pwy sydd â’r hawl i wneud hynny ? at fudd pwy? a sut bydd hyn yn gweithio’n ymarferol? “Rhaid i ni gofio taw sefyllfa unigryw sydd gennym ni yng Nghymru,” medd Craig Ab Iago, Cadeirydd […]

Continue Reading

Y £USNES CYMRAEG YMA O HYD!

Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn croesawu’r Eisteddfod i Lanelli Y £USNES CYMRAEG YMA Daw caredigion yr iaith ynghyd yn Llanelli ar drothwy dechrau’r Eisteddfod Genedlaethol yno i drafod sut gallai’r Eisteddfod cynyddu statws yr iaith ac elwa busnesau yn lleol. Ceir cyfarfod cyhoeddus Cynghrair Cymunedau Cymraeg ar nos Iau, 31 Gorffennaf yn Neuadd Gymunedol Llanerch i […]

Continue Reading

Cymuned Trawsgoed

Cymuned wledig, wasgaredig yng Ngogledd Ceredigion yw Trawsgoed, rai milltiroedd i’r dwyrain-dde-ddwyrain o Aberystwyth, ar lan ogleddol Afon Ystwyth. Mae’n ffinio â chymunedau Llanfarian, Llanilar, Ystrad Meurig, Ysbyty Ystwyth, Pontarfynach a Melindwr. Trawsgoed Creuwyd Cyngor Cymuned Trawsgoed, sydd â 10 Cynghorydd, yn y 1980au drwy uno hen gynghorau bro Llanafan a Llanfihangel-y-Creuddyn, sydd bellach yn […]

Continue Reading

Cynghrair a Chymuned…

• Mae Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn falch iawn i ddatgan mai eu haelod nesaf bydd eu hanner canfed aelod. • Gall 50fed aelod y Gynghrair cael eu croesawu yn eu cyfarfod cyhoeddus wythnos Eisteddfod yr Urdd, sef nos Fawrth 27ain o Fai 2014 am 6yh ym Mhlas Coch, Y Bala: busnes sydd nawr yn cael […]

Continue Reading

Gwynedd a Mon yn methu yn ol y Gynghrair

Yng nghyfarfod blynyddol Cynghrair Cymunedau Cymraeg [ http://cymunedau.org ] yn Llangefni ar Ddydd Gŵyl Ddewi eleni, penderfynodd Cynghrair Cymunedau Cymraeg ysgrifennu at Gyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Môn i ddatgan eu pryder ynghylch Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. Sail y pryder yw y bydd y cynllun yn golygu gorddatblygu, sef […]

Continue Reading

Diweddariad wedi’r Cyfarfod Blynyddol

Penderfynwyd gan Gynghrair Cymunedau Cymraeg ysgrifennu at Gyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Môn i ddatgan ein pryder ynghylch Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. Sail ein pryder yw, y bydd y Cynllun yn golygu gorddatblygu, sef darparu y tu hwnt i’r gofyn lleol, a byddai hynny’n niweidio sefyllfa’r Gymraeg yng nghymunedau’r […]

Continue Reading

Bargyfreithiwr lleol Gwion Lewis yn annerch Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn Llangefni

Ceir cyfle i wrando ar un o enwau fwyaf adnabyddus diwylliant Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, wrth i Gynghrair Cymunedau Cymraeg groesawu’r bargyfreithiwr lleol Gwion Lewis i Oriel Môn i’w gyfarfod blynyddol yn Llangefni. Bydd cynrychiolwyr gwahanol gymunedau a mudiadau yn trafod sut y gallan nhw efelychu cyrff fel Cyngor Gwynedd sy’n gwneud eu […]

Continue Reading

1/3/14 Cyfarfod Blynyddol Cynghrair Cymunedau Cymraeg yng nghwmni Gwion Lewis

Bydd Gwion Lewis yn traddodi darlith am sut mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn galluogi rhagor o gyrff megis cynghorau sir a thref gweinyddu’n fewnol yn uniaith Gymraeg, ac fe gawn ni hefyd  drafodaeth ynghylch sut y gall aelodau’r Gynghrair ac eraill fanteisio ar y cyfle mae’r ddeddfwriaeth newydd yn ei gynnig. Testun y […]

Continue Reading